Účtovná spoločnosť

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo – vedenie účtovníctva:

  • Spracujeme pre Vás kompletnú evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v zmysle v zmysle platnej legislatívy.
  • Poskytujeme vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov. Nevyhnutné sledovanie všetkých legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosťou.
  • Poskytujeme vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva pri vypracovaní pracovných zmlúv a dodatkov.
  • Spracovávame daňové priznania pre daň z príjmu právnických osôb.
  • Zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok a daňového priznania.
  • Priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu.
  • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc.